Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Akty prawne

USTAWY:
  O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U.2011.127.721.
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej:
  W sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
  W sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
  W sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  W sprawie zakładów aktywności zawodowej
  W sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  W sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  W sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu,które mogą być finansowane ze środków PFRON
  Z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 21 stycznia 2009 r.)
  Z dnia 20 stycznia 2010r.
  Z dnia 22.02.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
  Z dnia 22.02.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz.U.03.139.1328
  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  W sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
  Z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze