Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Likwidacja barier

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ  O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON.


Bariery architektoniczne to wszelkie  utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Likwidacja barier architektonicznych polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym.

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Warunki uzyskania dofinansowania w ramach zadania :
a) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi  z tym orzeczeniem,
b) mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się,
c) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,


2. Co należy dołączyć do wniosku?

ETAP I :

1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób.
3. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w lokalu.
4. Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych ( własność, użytkowanie wieczyste, umowa najmu ).
5. Wyciąg z ksiąg wieczystych, potwierdzający własność nieruchomości.
6. Zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego na przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych.
7. Oświadczenie o posiadaniu środków na wkład własny.
8. Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania, w przypadku częściowego finansowania zadania z innych źródeł.
9. Dokumenty potwierdzające wysokość oświadczonych we wniosku dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym    w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku.

Oraz do wglądu :
• oryginały wszystkich wymaganych dokumentów
• dowód osobisty

ETAP II :

W przypadku zakwalifikowania wniosku do realizacji dokumentami uzupełniającymi będą:

1. Kosztorys inwestorski ( szczegółowy ) na zakres prac zakwalifikowanych do realizacji wraz  z zestawieniem i wyceną potrzebnych materiałów.
2. Projekt, pozwolenie na budowę  (w przypadkach określonych przepisami Prawa Budowlanego).

3. Gdzie składamy wnioski ?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiści lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi.

4. Jaki jest tryb rozpatrywania wniosku?

1. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusuniecie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawiokrywa wnioskodawca.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 861 z póżn. zm. ) ze środków Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych,  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Realizacja powyższego zadania ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wnioski należy składać w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Al. Miła 18
59-500 Złotoryja
tel. (076)8784447