Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jest jednym z ustawowych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie osoba niepełnosprawna lub jej prawny opiekun, albo raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku, muszą złożyć w PCPR następujące dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 

Załączniki wymagane do wniosku:

  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Proforma faktury lub zaświadczenie ze sklepu, potwierdzające przewidywany koszt  zakupu sprzętu.
  • Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny.
  • Zaświadczenie od lekarza potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
  • Inne dokumenty świadczące na korzyść wnioskodawcy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może dofinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego do 60% jego wartości. Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego można dokonać po otrzymaniu decyzji z PCPR o dofinansowaniu.