Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest jednym z ustawowych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Refundowane przez NFZ przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze przysługują ubezpieczonym na podstawie zlecenia wystawionego przez właściwego lekarza.

Zgłoszenia zlecenia do ewidencji dokonuje świadczeniobiorca albo inna osoba w jego imieniu – osobiście lub drogą pocztową na adres:


Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Jana Pawła II 7
59-220 Legnica 
tel. (76) 729-31-29
faks (76) 729-31-01


Jeżeli cena zakupu danego środka pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego jest wyższa niż limit (dofinansowanie) NFZ, wówczas świadczeniobiorca może ubiegać się o dofinansowanie różnicy danej kwoty w


Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Al Miła 18
59-500 Złotoryja
tel. (076)8784447


Należy w tym celu złożyć następujące dokumenty:

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne  lub środki pomocnicze, 

 

Załączniki wymagane do wniosku:

  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Faktura określająca kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału wasnego, wystawiona na osobę niepełnosprawną lub faktura z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 21 dni od daty wystawienia, określająca kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wystawiona na osobę niepełnosprawną.
  • Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem.

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna wybrała formę przekazania dofinansowania na konto sprzedawcy, zobowiązana jest wcześniej ustalić z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi taką możliwość, w celu zarezerwowania środków finansowych.
W/w fakturę należy dostarczyć w ciągu 2 dni, licząc od daty wystawienia.