Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest jednym z ustawowych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 


Aby ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna lub jej prawny opiekun  musi złożyć w PCPR następujące dokumenty:

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 

Załączniki:

  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem ( ZUS, KRUS, MSWiA);
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku), w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z  Powiatowego Urzędu Pracy o statucie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.