Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Ulgi

1. ULGI TELEKOMUNIKACYJNE


Telekumunikacja Polska S.A.
Ulgi dla osób niepełnosprawnych dotyczą rabatu w wysokości 50% na przyłączenie do sieci i abonament:

a) dorosłych i dzieci, które ukończyły 16 rok życia, tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uprawnienia dotyczą także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun tylko w przypadku stałego lub czasowego zameldowania z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu.
Ulga nie przysługuje opiekunowi dziecka z wymienionymi dysfunkcjami, które nie ma ukończonych 16 lat.
b) dorosłych i dzieci, które ukończyły 16 rok życia, tylko w przypadku uszkodzenia słuch i mowy, posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Z ulg można korzystać w ramach planu TP S.A. : standardowego, sekundowego i socjalnego.

PLUS GSM
W chwili obecnej Polkomtel S.A. stosuje dla osób niepełnosprawnych:
· 50% zniżkę w opłacie aktywacyjnej;
· 50% zniżkę w opłacie abonamentowej

Ulgi, o których mowa dotyczą tylko i wyłącznie:
· osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu słuchu lub mowy w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideofonu, albo z uszkodzeniem narządu wzroku, zakwalifikowanym do I grupy inwalidzkiej;
· prawnych opiekunów osób niepełnosprawnych opisanych wyżej oraz wstępnych( rodzice) lub zstępnych (dzieci) pozostających z taką osobą w gospodarstwie domowym.

Zniżki realizowane są po przedstawieniu następujących dokumentów:
a) z tytułu utraty wzroku:
- orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia o niepełnosprawności, określającego przyznanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy  i niezdolność do samodzielnej egzystencji ( pierwszej grupy inwalidztwa ) z tytułu utraty wzroku;
- oświadczenia, że Klient nie korzysta i  w jego gospodarstwie domowym nie jest wykorzystywana zniżka przyznana przez innych operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne ( dotyczy to także telefonii stacjonarnej ).
b) z tytułu utraty słuchu:
- zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza danej specjalności określającego uszkodzenie narządu słuchu  lub mowy w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideofonu, albo stwierdzającego obustronną głuchotę lub niedosłuch przekraczający 70 dB HL;
- oświadczenia, że Klient nie korzysta i  w jego gospodarstwie domowym nie jest wykorzystywana zniżka przyznana przez innych operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne ( dotyczy to także telefonii stacjonarnej ).

Zwolnienie od opłat abonamentowych RTV
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych ( Dz. U. Nr 85. poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) od opłat abonamentowych zwalnia się osoby:

1. Co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b) całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
c) znacznym stopniu niepełnosprawności,
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat:
- orzeczenie właściwego organu orzekającego oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego.
2. Które ukończyły 75 lat.
Dokument uprawniający do zwolnienia z opłat:
- dowód osobisty.
3. Które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.
Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat:
- decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.
4. Niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu ( mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB ).
Dokumenty uprawniające do zwolinienia z opłat:
- legitymacja Polskiego Związku Głuchych albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu ( mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu 80 dB ), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej.
5. Niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat:
- legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie własciwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku ( ostrość wzroku nie przekracza 15%) , albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej.

Na podstawie odrębnych przepisów:

6. Inwalidzi wojenni i wojskowi.

Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat:
- Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy.
7. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat:
- Legitymacja osoby represjonowanej.
8. Członkowie rodzin pozostali po kombatantach będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat:
- Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów z wpisem: Wdowa/ wdowiec po kombatancie i osobie upranionej oraz legitymacja emeryta-rencisty wydana przez ZUS z wpisem: członek rodziny po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym.
9. Osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem:
1) w niewoli lub w obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPWI) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, i obozach podległych Wydziałowi Obozów Kontrolno-Filtracyjnych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością kombatancką, o której mowa w art. 1 ust. 2,
2) w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady oraz w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa, a także w więzieniach i poprawczych obozach pracy oraz poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych (GUŁag) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, a także w więzieniach i aresztach polskich - spowodowanego działalnością, o której mowa w art. 1 ust. 2 i art. 2.
Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat:
- Legitymacja osoby represjonowanej.
10. Osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego. Represjami w rozumieniu ustawy są okresy przebywania:
1) z przyczyn politycznych, narodowościowych, religijnych i rasowych:
a) w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady,
b) w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa,
c) w innych miejscach odosobnienia, w których pobyt dzieci do lat 14 miał charakter eksterminacyjny, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa,
2) z przyczyn narodowościowych i rasowych w gettach,
3) z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych:
a) w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR,
b) na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR,
4) w więzieniach polskich na mocy skazania w latach 1944-1956, na podstawie przepisów wydanych przez władze polskie, przez sądy wojskowe i specjalne albo w latach 1944-1956 bez wyroku, za działalność polityczną bądź religijną, związaną z walką o suwerenność i niepodległość.
Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat:
- Legitymacja osoby represjonowanej.
11. Członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o których mowa w pkt.9 i 10
Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat:
- zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów z wpisem: wdowa/ wdowiec po kombatancie i osobie uprawnionej oraz legitymacja emeryta-rencisty wydana przez ZUS z wpisem: członek rodziny po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym.
12. Osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem w ramach:
1) zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
2) z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach,
3) przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.
Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat:
- Zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orzeczenie organu orzekającego  o zaliczeniu do grup inwalidów, wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej.

ULGI PODATKOWE

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać również z ulg podatkowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr  14, poz. 176 z późn. zm.).
Ulgi w podatku dochodowym przysługują:
a) podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub
b) podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają takie osoby niepełnosprawne jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.
Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:
1. orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub
2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy bądź niezdolności do samodzielnej egzystencji, rentę szkoleniową lub socjalną.

Wykaz wydatków podlegających odliczeniu reguluje art. 26 ust. 7a ustawy.
Za wydatki, o których mowa, uważa się wydatki poniesione na:
1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie leczenia uzdrowiskowego, za pobyt  w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa , w kwocie nie przekraczającej  w roku podatkowym 2 280 zł,
8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt. 7,
9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze  świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10) opłacenie tłumacza języka migowego,
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
12) leki - w wysokości  stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować leki ( stale lub czasowo ),
13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I i II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),
14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność ( współwłasność ) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa  albo dzieci niepełnosprawne , które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł,
15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzież, o których mowa w pkt 11.

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane ( dofinansowane ) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane ( dofinansowane ) z tych funduszy ( środków), odliczeniu  podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną ( dofinansowaną ) z tych funduszy ( środków ) lub zwrócona w jakiejkolwiek formie.

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
 
Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych są:
- osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu;