Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Uprawnienia niepełnosprawnych kierowców

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do następujących znaków drogowych zakazu ruchu lub postoju:
 
B-1 „ zakaz ruchu w obu kierunkach”,
B-3 „ zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,
B-4 „ zakaz wjazdu motocykli”,
B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,
B-35 „zakaz postoju”
B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”,
B-39 „strefa ograniczonego postoju”.
Uprawnienie to przysługuje również kierującemu pojazdem przewożącemu osobę o obniżonej sprawności ruchowej oraz pracownikom placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.
 
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie. Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej i placówkom starosta. Wzór karty określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67, poz. 616).
Kartę parkingowa mogą otrzymać placówki wymienione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. Nr 67, poz. 617) zajmujące się określoną w tym rozporządzeniu działalnością. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu, aktualnie 25 zł.
Kartę parkingową osobie o obniżonej sprawności ruchowej wydaje się na podstawie, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, lub lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N lub na podstawie orzeczenia wydanego przez organy rentowe równoważnego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Dodatkowo w przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia zaliczające do stopnia lekkiego kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz ze wskazaniem spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W przypadku orzeczeń wydanych przez organy rentowe równoważnych z orzeczeniami o stopniu lekkim, w których nie określono przyczyny niepełnosprawności, kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ograniczenie sprawności ruchowej.
Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu
i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej. Natomiast kierujący innym pojazdem, omijając ten pojazd, jest obowiązany
 w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność
i w razie potrzeby zatrzymać się (art. 58 ww. ustawy).


Kartę parkingową można uzyskać w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

 


 

W związku z zaleceniem nr 98/376/EW z 4 czerwca 1998r. w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, został opracowany wspólny dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej model karty parkingowej, który te kraje, w tym Polska, dobrowolnie przyjęły. Zalecenie nie ma bowiem formalnie mocy wiążącej. Dzięki temu posiadacz takiej karty może korzystać ze specjalnych miejsc parkingowych w każdym kraju Unii bez względu na to czy jest jego obywatelem.