Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności

Zakres załatwianych spraw


Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenie o niepełnosprawności.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej.
Karta parkingowa.


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Al. Miła 18,
59-500 Złotoryja
Tel. (0-76) 878 70 32


 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół orzeka na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • przedstawiciela ustawowego tej osoby.

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej - wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.

Wniosek o wydanie orzeczenia może  złożyć osoba, która posiada już prawomocne orzeczenie (np. lekarza orzecznika ZUS), ale nie zawiera ono przyczyny niepełnosprawności. Ustalenie charakteru niepełnosprawności pozwoli jej korzystać z ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca (powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • inne dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności,prawomocne orzeczenie np. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub orzeczenie o niezdolności do pracy, w przypadku, gdy osoba posiada taki dokument.
  Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dorośli

Wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego. O jego terminie jest powiadamiany najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Podczas posiedzenia przeprowadza się badanie - ocenę stanu zdrowia.

Jeżeli osoba zainteresowana nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby. Ocena stanu zdrowia może być również przeprowadzona bez badania, jeśli lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania takiej oceny.

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:

 • znacznym stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę  o naruszonej sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
 • lekkim stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Symbole przyczyn niepełnosprawniści

symbol

co oznacza

01-U

upośledzenie umysłowe

02-P

choroby psychiczne

03-L

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-O

choroby narządu wzroku

05-R

upośledzenie narządu ruchu

06-E

epilepsja

07-S

choroby układu oddechowego i krążenia

08-T

choroby układu pokarmowego

09-M

choroby układu moczowo-płciowego

10-N

choroby neurologiczne

11-I

inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

12-C

 całościowe zaburzenia rozwojowe


Zaliczenie do stopnia
niepełnosprawności może być orzeczone na stałe lub okresowo.

2. Orzeczenie o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16-tu.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się również orzekaniem o niepełnosprawności dzieci do lat 16.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych  w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.


Wniosek o wydanie orzeczenia o  niepełnosprawności do 16 r. ż.- dzieci


W orzeczeniu poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące  w szczególności:

 1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
 2. szkolenia w tym specjalistycznego,
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 5. konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce  techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 
 8.  konieczności stałego współdziałania, na co dzień opiekuna dziecka                     w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8, ust. 1 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym”.

Tryb odwoławczy.
Od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. Wojewódzkiego Zespołu.
Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.
Osoba ubiegającą się  o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, może zostać skierowana na specjalistyczne badania  do Wojewódzkiego Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności na podstawie skierowania lekarzy bądź psychologów- członków zespołów orzekających.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162).


3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem, który upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
W celu uzyskania „legitymacji osoby niepełnosprawnej" przez osobę poniżej 16 roku życia wymagane jest:


Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej


 

 • złożenie pisemnego wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (druk do pobrania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności),
 • dołączenie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginału i kserokopii w celu uwierzytelnienia).
  W celu uzyskania „legitymacji osoby niepełnosprawnej" przez osobę powyżej 16 roku życia wymagane jest:
 • złożenie pisemnego wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (druk do pobrania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania  o Niepełnosprawności);
 • dołączenie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginału i kserokopii w celu uwierzytelnienia),
 • dołączenie 1-go aktualnego zdjęcia.
  Wydanie „legitymacji osoby niepełnosprawnej" nie podlega opłacie.
  Wydanie „legitymacji osoby niepełnosprawnej" następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.
  Na wniosek osoby niepełnosprawnej lub przedstawiciela ustawowego dziecka  w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328)

4. Karta parkingowa.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Karta parkingowa uprawnia:

 • do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • uprawnienie to przysługuje również kierującemu pojazdem przewożącemu osobę  o obniżonej sprawności ruchowej.

Kartę parkingową dla osób o  obniżonej sprawności ruchowej wydaje się na podstawie orzeczeń wydanych przez:

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
  a)  wydane po 1 stycznia 2002 zawierające zapis odnośnie
  spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych 
  w art.8 ust.1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym 
  b)  ważne orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  umiarkowanym lub lekkim o przyczynie niepełnosprawności z
  kodu R lub N, wydane przed 1 stycznia 2002r.
 2. Lekarza orzecznika ZUS
  a)  ważne orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i 
  niezdolności do samodzielnej egzystencji- jako orzeczenia 
  równoważne ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  b)  ważne orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy- jako
  orzeczenia równoważne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  c)  ważne orzeczenia wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.na podstawie których osoby zaliczono do
  -  I grupy inwalidów (równoważne ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
  -  II grupy inwalidów (równoważne z umiarkowanym stopniem Niepełnosprawności )
  -  III grupy inwalidów (równoważne z lekkim stopniem niepełnosprawności)
  d)  ważne orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy- jako orzeczenie równoważne z lekkim stopniem niepełnosprawności
  Osoba posiadająca jeden z dokumentów wyżej wymienionych jest zobowiązana zwrócić się do lekarza specjalisty o zaświadczenie stwierdzające obniżenie sprawności ruchowej osoby niepełnosprawnej.
 3. Komisje lekarskie KRUS
  a)  ważne orzeczenia  wydane przed 1 stycznia 1998r. o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z uprawnieniem do zasiłku pielęgnacyjnego
  b)  ważne orzeczenie wydane przed 1 stycznia 1998r. o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez  uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego jako orzeczenia równoważne z lekkim stopniem niepełnosprawności
  Osoba posiadająca jeden z dokumentów wyżej wymienionych jest zobowiązana zwrócić się do lekarza specjalisty o zaświadczenie stwierdzające obniżenie sprawności ruchowej osoby niepełnosprawnej.
  Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją, lecznictwem lub edukacją osób niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty.

 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • fotografia.

Za wydanie karty parkingowej trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości  25 zł. (przy składaniu wniosku podawany jest numer konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę).
Na wydanie karty parkingowej oczekuje się zwykle kilka dni.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.
Samochód osoby, która ma prawo nie stosować się do wymienionych znaków może być oznaczony tzw. emblematem inwalidzkim, ale nie jest to formalny dokument.
Pamiętajmy, że naklejenie emblematu to tylko oznaczenie pojazdu jako samochodu osoby niepełnosprawnej – do wybranych znaków nie stosujemy się na podstawie karty parkingowej.


Warto przeczytać:
W związku z zaleceniem nr 98/376/EW z 4 czerwca 1998r. w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, został opracowany wspólny dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej model karty parkingowej, który te kraje, w tym Polska, dobrowolnie przyjęły.
Posiadacz takiej karty może korzystać ze specjalnych miejsc parkingowych w każdym kraju Unii bez względu na to czy jest jego obywatelem. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. Nr 67, poz. 617).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67, poz. 616).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r.w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie  (Dz. U. Nr .13 poz. 1 26.)