Aktywny Samorząd

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

--

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych

W odniesieniu do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” administratorem Twoich danych osobowych jest Realizator programu (w tym przypadku Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi adres: Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, telefon: 76 878 69 40), jak i również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon: 22 50 55 500.

Kim jest inspektor danych w PFRON i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: iod@pfron.org.pl lub listownie na adres:
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon: 22 50 55 500.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • Dane osobowe przekazywane przez wnioskodawców przetwarzane są w stopniu niezbędnym w celu realizacji programu i oceny jego funkcjonowania, a także w innych, prawnie uzasadnionych celach.
 • Realizator programu przekazuje lub udostępnia dane osobowe uczestników programu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie w sprawie realizacji programu.
 • Dane osobowe uczestników programu mogą być także przetwarzane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji zasad określonych w programie (np. w celu uzyskania opinii eksperta PFRON lub przeprowadzenia ewaluacji programu).
 • Dane osobowe zgromadzone w formie papierowej są przechowywane nie dłużej niż przez okres 6-ciu lat. Dane osobowe zgromadzone w wersji elektronicznej są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 20 lat.

Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest dobrowolne i nie wymaga wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest warunkiem zawarcia umowy dofinansowania. Niepodanie danych oznacza brak możliwości rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy dofinansowania, a w konsekwencji brak możliwości udzielenia pomocy w ramach programu.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w Biurze PFRON oraz każdym Oddziale;
 • elektronicznie na adres mailowy: iod@pfron.org.pl;
 • listownie na adres: Biura PFRON oraz Oddziałów.

Adresy naszych Oddziałów, znajdziesz na stronie: www.pfron.org.pl(https://www.pfron.org.pl/kontakt/)

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, PESEL czy Nr PFRON).

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).